Wielokulturowy Festiwal "Galicja" to wydŸwięk tęsknoty do przeszłoœci, do ludzi którzy tworzyli kulturę dnia codziennego, do narodów zamieszkujšcych na przestrzeni wieków tę ziemię. Nasza idea budowania więzi kulturowych w dobie jednoczšcej się Europy została niezwykle ciepło przyjęta przez artystów wielu krajów. Swój udział w festiwalu zadeklarowali twórcy z Austrii, Czech, Izraela, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Celem Festiwalu jest inspiracja i kształtowanie zainteresowania kulturš mniejszoœci narodowych. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, zaktywizować współpracę przygranicznych oœrodków kultury, uwypuklić międzynarodowe znaczenie regionu podkarpackiego. Wystawy malarstwa i sztuki, koncerty muzyczne, występy teatralne, pokazy filmów, wykłady i odczyty, prezentacje rękodzieła artystycznego, kuchni - oto niektóre z dziedzin kulturalnych, w których każdy znajdzie interesujšcy go temat. Rozwijanie i wspieranie kultury regionalnej, kształtowanie postaw tolerancji w stosunkach międzyludzkich oto nasz cel, cel zjednoczonej Europy.

Fundacja "Dziedzictwo"
Organizator Festiwalu


Galicia Multicultural Festival is a sign of nostalgia for the past, for the people who made everyday culture, for the nations which inhabited this land for centuries. Our idea is to forge cultural links at the same time as Europe is uniting. This has been warmly received by artists from many countries and participation in the Festival has been declared by performers and cultural institutions from Austria, the Czech Republic, Hungary, Israel, Poland, Romania, Slovakia and the Ukraine. The aim of the Festival is to inspire and create a growing interest in the cultures of national minorities. We intend to reach the widest possible public, activate the cooperation of cultural centers from the neighbouring borderlands and underline the international character of this sub-Carpathian region known as Galicia. Art exhibitions, concerts, theater performances, film shows, lectures and readings, displays of handicrafts and regional cooking - these are some of the cultural domains on offer. Everyone will be able to find something to delight them. Enhancing and promoting regional culture, encouraging an attitude of tolerance between people these are our chief objectives the objectives of a uniting Europe.

Heritage Foundation
Festival Organizer


Das multikulturelle Festival GALICJA ist eine Aussage der Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach den Leuten, die die Alltagskultur gestalteten, nach den Nationen, die Jahrhunderte hindurch in dieser Region sesshaft waren. Unsere Idee die Kulturbindungen in der Zeit des sich vereinigenden Europas aufzubauen, wurde sehr herrzlich durch die Künstler der verschiedenen Länder aufgenommen. Ihre Teilnahme an dem Festival bestätigten die Kulturschaffenden aus Österreich, Tschechien, Isreal, Polen, Rumänien, aus der Slovakei, der Ukraine und Ungarn. Das Ziel des Festivals ist die Inspiration und das Erwecken des Interesses an der Kultur der nationalen Minderheiten. Wir wollen das breiteste Publikum ansprechen, intensivieren die Zusammenarbeit an den Grenzen liegenden Kultureinrichtungen, hervorheben die internationale Bedeutung der Region der Unterkarpaten. Die Ausstellungen der Malerei und Kunst, Konzerte, Theateraufführungen, Filmvorführungen, Vorträge und Lesungen, Präsentationen der Kunstgewerbe, der nationalen Küche - das sind die Kulturbereiche, in denen jeder ein interessantes Thema findet. Die Entwicklung und Unterstützung der regionalen Kultur, Erziehung zur Toleranz in den zwischenmenschlichen Beziehungen - es ist unser Ziel - das Ziel des vereinten Europas.

Stiftung das "Erbe"
Organisator des Festivals


Multikulturní festival Galicja je výkřikem stesku do minulosti, k lidem, kteří vytvářeli kulturu denního života, vůči národům, které na té zemi žily dlouhá léta. Naše myšlenka vytvořit kulturní pojítko v době sjednocené Evropy byla neobyčejně vřele přijata umělci z mnoha zemí. Svoji účast na festivale přislíbili autoři z Rakouska, CR, Izraele, Polska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a MaYarska. Cílem festivalu je inspirace a vytvoření zájmu o kulturu národnostních menšin. Chceme zasáhnout co největší okruh zájemců, podpořit spolupráci příhraničních kulturních center a posílit mezinárodní význam podkarpatského regionu. Výstavy obrazů a umění, koncerty, divadelní představení, promítání filmů, přednášky, čtení, prezentace ručních uměleckých prací, kuchyně - to jsou pouze některé oblasti kultury, v nichž každý najde nějaké téma, které ho zajímá. Našim cílem je rozvíjení a podpora regionální kultury, vytváření tolerance v mezilidských kontaktech, to je cíl sjednocené Evropy.

Nadace Dědictví
Organizátor festivalu


Багатокультурний фестиваль "Галичина" - це мелодія туги за минулим, за людьми, які створювали культуру щоденності, за народам, які впродовж віків населяли цю землю. Наша ідея щодо налагодження културних зв'язків в період об"єднання Європи була надзвичайно щиро прийнята митцями багатьох країн. Свою участь у Фестивалі зголосили творці з Австрії, Чехії, Ізраїлю, Польщі, Словаччини, України, Румунії та Угорщини. Метою Фестивалю є прагнення та формування зацікавленностиі культурою національних меншин. Ми хочемо довести це до якнайбільш широкого кола глядачів, активізувати співробітництво прикордонних осередків культури, піднести міжнародне значення прикарпатського регіону. Виставки живопису та мистецтва, музичні концерти, театральні виступи, покази фільмів, лекції та семінари, презентація мистецького рукоділля та кухні - це деякі з культурних заходів, в яких кожний знайде цікаву для себе тему. Розвиток та підтримка регіональної культури, формування основ толерантності у міжлюдських стосунках - це наша мета, мета об"єднаної Європи.

Фонд "Спадщина"
Організатор Фестивалю

Festivalul Multicultural Galicia este simbolul nostalgiei fată de trecut a oamnilor care au produs cultura cotidiană, a naţiunilor care au locuit, de secole, pe aceste meleaguri. Ideea noastră este să stabilim legături culturale, în această perioada, când Europa se afla în curs de unificare. Iniţiativa a fost primita cu căldură de către artişti din multe ţări, participarea la Festival fiind asigurata de reprezentanţi şi instituţii culturale din Austria, Republica Ceha, Ungaria, Israel, Polonia, România, Slovacia şi Ucraina. Scopul Festivalului este de a spori interesul faţa de culturile minoritaţilor naţionale. Intenţionam sa captam atenţia unui public cât mai numeros, să stimulăm cooperarea centrelor culturale din ţările din vecinătatea frontierelor şi să evidenţiem caracterul internaţional al acestei regiuni sub-carpatice, cunoscuta sub numele de Galicia. Expoziţii de arta, concerte, spectacole de teatru, filme, prelegeri, demonstraţii de artă meşteşugărească şi culinară - acestea sunt numai câteva dintre domeniile culturale pe care vi le oferim. Fiecare va putea găsi câte ceva care să-l delecteze. Intensificarea şi promovarea culturii regionale, încurajarea toleranţei între popoare - acestea sunt obiectivele noastre majore - obiectivele unei Europe unite.

Organizatorul Festivalului
Fundaţia "Tradiţia"


A "Galícia" Multikulturális Fesztivál az évszázadok során e vidékeken élt népek, az itteni mindennapok kultúrájának létrehozásán munkálkodó emberek és a múlt emléke iránti vágyakozásnak a megtestesítője. Az egyesülő Európában a népek közötti kulturális kapcsolatok elmélyítését szorgalmazó elgondolásunk rendkívül meleg fogadtatásra talált számos ország művésztársadalma körében. A fesztiválon való részvételi szándékukat már jelezték az ausztriai, csehországi, izraeli, lengyelországi, romániai, szlovákiai, ukrajnai és magyarországi művészek is. A fesztivál célja a nemzeti kisebbségek kultúra iránti érdeklődésének a felkeltése, valamint a kulturális életben való tevékeny részvételének előmozdítása. Szeretnénk eljutni a közönség legszélesebb rétegeihez, tevékeny együttműködésre ösztönözni a határ menti régiók kulturális intézményeit, valamint elmélyíteni a kárpáti régió nemzetközi jelentőségét. Képzőművészeti kiállítások, koncertek, színházi előadások, népművészeti és szakácsművészeti bemutatók - íme egy kis izelítő a kulturális élet egyes területeiből, amelyek között minden bizonnyal mindenki megtalálja az érdeklődésének legmegfelelőbbet. A regionális kultúra fejlesztése, ápolása és támogatása, az emberek közötti kapcsolatokban a toleranciát és a kölcsönös megértést elősegítő magatartásformák népszerűsítése a célunk, s ez a célja az egyesült Európának is.

Az „Örökség" Alapítvány
A Fesztivál szervezője


Multikultúrny festival "Galícia" je ohlasom nostalgie za minulosou, spomienkou na l'udí, ktorí tvorili každodennú kultúru, za národmi, ktoré po stáročia obývali túto zem. Naša idea rozvíjania kultúrnych vzahov v období jednotiacej sa Európy sa stretla s priaznivým ohlasom medzi umelcami mnohých krajín. O účast' na festivale prejavili záujem umelci a kultúrne institúcie z Ciech, Izraela, Požska, Rakúska, Rumunsko, Slovenska, Ukrajiny a Mad'arska. Ciel'om festivalu je inšpirácia a vytváranie záujmu o kultúru národnostných mensín. Našou snahou je oslovit' najširší okruh záujemcov, zaktivizova spoluprácu prihraničných kultúrnych centier a vyzdvihnú medzinárodný význam Podkarpatského regiónu. Výstavy výtvarného umenia, umelecké výstavy, hudobné koncerty, divadelné predstavenia, filmové prehliadky, prednáčšky, besedy, prezentácie umeleckého remesla a regionálnej kuchyne, to sú len niektoré oblasti kultúry, v ktorých každý nájde to, čo ho zaujme. Rozvoj a podpora regionálnej kultúry, rozvíjanie tolerancie v medzil'udských vzt'ahoch, to je nás ciel' - ciel' zjednotenej Európy.

Nadácia Dedičstvo
Organizátor Festivalu